00082 Railing/hekwerk rondom bordessen en op tanks

Het werken op bordessen en bovenop tanks (werken op hoogte) komt in de zuivelindustrie vaak voor. Bij het gebruik van bordessen en het werken op tanks moet valgevaar worden voorkomen. Dit valgevaar kan worden voorkomen door het plaatsen van railingen (leuningen) en / of hekwerk.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Werken op hoogte
Dit is een oplossing voor het risico: 

Valgevaar bij het werken op bordessen en op tanks.

Toepasbaar voor: 

Alle werkzaamheden op bordessen en op tanks waarbij valbescherming aangebracht moet worden. Valbescherming is nodig bij een werkhoogte vanaf 0,5 meter.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 

De werkruimte op het bordes en rondom tanks zelf dient vrij te zijn van obstakels om struikelgevaar te voorkomen.
Opstapjes en dergelijke dienen te zijn voorzien van een antislipvoorziening, bijvoorbeeld een tranenplaat; de werkvloer op het bordes dient vlak, stabiel en stroef te zijn.
Ingeval van het permanent verrichten van werkzaamheden op hoogte bij een machinegebonden situatie, zoals een tank moet randbeveiliging worden toegepast. Dit kan worden uitgevoerd door middel van het aanbrengen van leuningwerk, knieregels en voetlijsten.

Wet- en regelgeving: 

Arbobesluit hoofdstuk 3, artikel 3.16 Voorkomen van valgevaar
Arbobesluit hoofdstuk 7, artikel 7.4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
Klik hier voor het beslisschema uit de Leidraad van VNO/NCW: Veilig werken op hoogte: Keuze van het juiste arbeidsmiddel (overwegingen bij het beperken van het gebruik van de ladder op de werkplek).

Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 

Bij gebouwgebonden arbeidsplaatsen moet (op basis van het Bouwbesluit) randbeveiliging gelden vanaf 1 meter (nieuwbouw) en 1,5 meter (bestaande bouw). Arbeidsplaatsen en machines of gerelateerd aan machines moeten vanaf 0,5 meter rand beveiligd worden (zie NEN-EN-ISO 14122, delen 1 t/m 4). Een deugdelijke randbeveiliging omvat leuningwerk (1 à 1,1 meter), een knieregel en een voetlijst. In open constructies van leuningwerk dienen de openingen zodanig beperkt te blijven dat een kubus met zijden van 47 cm de openingen niet kan passeren.(N.B. : deze laatste specificatie is onderwerp van nader onderzoek (3-4-2019)).

Leuningen of hekwerk dienen voldoende sterkte te hebben dat wil zeggen een minimale verticale puntbelasting van 125 kg en horizontaal minimaal 30 kg.

Voor tijdelijke arbeidsplaatsen geldt de 2,50 meter norm. Deze houdt in dat er in ieder geval vanaf 2,5 meter hoogte gewerkt moet worden met aanvullende voorzieningen zoals steigers (mobiel), hoogwerkers, valbeveiliging, het aanbrengen van ankerpunten, enzovoort. Deze voorzieningen dienen te voldoen aan de daaraan te stellen eisen (zie Arbobesluit).

Bij werken op hoogte onder de 2,5 meter zijn aanvullende voorzieningen noodzakelijk als er sprake is van risicoverhogende omstandigheden (bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke arbeidsmiddelen, werken boven een gevaarlijk vlak e.d.).

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Automatische monstername (B)
Verrijdbaar bordes opslagtanks (C)
Werken met valbeveiliging (I)

randomness