00072 Voorkomen valgevaar bij monstername tankwagens

Bij het nemen van monsters geniet monstername op de grond (C) de voorkeur daar de kans op valgevaar wordt geminimaliseerd. Wel blijft hierbij struikelgevaar bestaan.

Indien monstername op de grond niet mogelijk en / of ongewenst is kunnen in volgorde van de arbeidshygiënische strategie andere oplossingen worden ingezet.

  • Vaste loopbrug tot op de auto (C)
  • Verrijdbare bordestrap (C)
  • Op- en inklapbaar hekwerk aan het tankwagenbordes in combinatie met positioneringsgordel (C en I)
  • Op- en inklapbaar hekwerk aan het tankwagenbordes (C)

Door gebruik te maken van deze oplossingen wordt het gevaar op vallen voorkomen dan wel verminderd. Ook wordt de lichamelijke belasting verminderd.

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming
Type aanpassing: 
Technisch
Oplossing voor Risicogroep: 
Lichamelijke belasting
Werken op hoogte
Valgevaar
Dit is een oplossing voor het risico: 

Voorkomen en verminderen valgevaar bij het bemonsteren van een tankwagen. Ook wordt de lichamelijke belasting verminderd.

Toepasbaar voor: 

Tankwagens en RMO’s welke zijn voorzien van mangaten.

Voorbeelden: 
Randvoorwaarden: 
Nemen van monsters op de grond:

Zorgdragen dat het monster voldoet aan de eisen van voedselveiligheid, representativiteit van het monster, kwaliteitseisen en hygiëne.

Voldoende informatie / instructie aan de monsternemer / chauffeur over de risico’s van monstername op de grond.

Voorkomen moet worden dat voor de vrijgave de grondstof in het productiesysteem van het ontvangende bedrijf komt.

Bij gebruikmaking van een quarantaine tank de juiste procesgang bewaken. Ook moet voldoende ruimte beschikbaar zijn.

N.B.: bemonstering van het product in de vulleidingen en los- en laadslangen levert geen juiste bemonstering van de inhoud van de tankwagen op.

Vaste loopbrug tot op de tankwagen:

Er moet voldoende ruimte zijn voor het plaatsen van het bordes. Aan het vaste bordes moet een beweegbaar deel zijn aangebracht om voldoende dicht bij de wagen te kunnen komen, aangezien de onderzijde van het bordes minimaal 4,50 meter hoog uitgevoerd wordt om schade door hoge wagens te voorkomen. Er moet een heldere communicatie mogelijk zijn met de chauffeur, bijvoorbeeld m.b.v. verkeerslichten en / of vooraf vastgestelde en gecommuniceerde instructies. Aanrijdgevaar van bordes / constructie moet in voldoende mate zijn voorkomen.

Verrijdbare bordestrap:

Er moet voldoende ruimte zijn om met de verrijdbare bordestrap te werken. Het hulpmiddel moet veilig kunnen worden weggezet bij geen gebruik daarvan.

De instructies van het gebruik van het arbeidsmiddel moeten worden opgevolgd.

Bij het verrijden van de bordestrapmoet rekening worden gehouden met oneffenheden in het wegdek, goten, stoepranden, afvoerputten, leidingen, slangen e.d.

De bordestrap dient zoveel mogelijk op een vlakke ondergrond te worden weggezet.

Aanrijdgevaar van verrijdbaar bordes moet in voldoende mate zijn voorkomen.

Bij het bestijgen en afdalen van de verrijdbare bordestrap dient de monsternemer altijd met een hand de reling vast te houden.

Op- en inklapbaar hekwerk aan het tankwagenbordes in combinatie met positioneringsgordel:

Er moet een heldere communicatie mogelijk zijn met de chauffeur, bijvoorbeeld m.b.v. verkeerslichten en/of vooraf gestelde en gecommuniceerde instructies.

Duidelijke instructie vooraf aan de monsternemer hoe en wanneer de positioneringsgordel (PBM) moet worden gebruikt en aan de reling moet worden bevestigd.

Monstermateriaal altijd in rugzak of met een hengel op de tankwagen zetten.

Op- en inklapbaar hekwerk aan het tankwagenbordes:

Er moet een heldere communicatie mogelijk zijn met de chauffeur, bijvoorbeeld m.b.v. verkeerslichten en/of vooraf gestelde en gecommuniceerde instructies.

Aanrijdgevaar van bordes/ constructie moet in voldoende mate zijn voorkomen.

Monstermateriaal altijd in rugzak of met een hengel op de tankwagen zetten.

Duidelijke instructie vooraf aan de monsternemer hoe het monster moet worden genomen.

Wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit hoofdstuk 3 artikel 3.16 Voorkomen valgevaar.
  • Arbobesluit hoofdstuk 7, artikel 7.4, Deugdelijke arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen.
Klik hier voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.
Specificaties: 
Reinigen op de grond:

Bij monstername de volgorde monstername, analyse en vrijgave volgen.

Vaste loopbrug tot op de tankwagen:

Doorrijhoogte minimaal 4,50 meter. Bordes en trap moeten voorzien zijn van leuningen, knieregel en schoprand volgens de voorschriften werken op hoogte. (C) Een deel van de loopbrug moet neerlaat baar zijn tot op de auto, waarbij het mangat omgeven wordt door een bordes met een hekwerk ontworpen volgens de hiervoor genoemde voorschriften

Verrijdbare bordestrap:

De constructie moet voldoende stevig te zijn. RVS en / of aluminium uitvoering. De instructies van de leverancier dienen te worden gevolgd.

De bordestrap dient voldoende hoog te zijn minimaal 4,5 meter. Trap moet voorzien zijn van leuning. Bij gebruik van treeplanken dienen deze slipvrij uitgevoerd te zijn.

Het bordes moet voorzien zijn van leuning, knieregel en schoprand volgens de voorschriften werken op hoogte. Het hekwerk moet een minimale hoogte hebben van 1.10 meter en op halve hoogte voorzien zijn van een tussenligger. (C)

Op- en inklapbaar hekwerk aan het tankwagenbordes:

De constructie moet voldoende stevig te zijn.

Uitvoering in RVS.

Het hek moet een minimale hoogte hebben van 1.10 meter.

Het hek moet op halve hoogte zijn voorzien van een tussenligger.

De treeplanken moeten voorzien zijn van een schoprand van minimaal 5 cm.

De treeplanken moeten slipvrij uitgevoerd zijn. (C) .

Bij gebruikmaking van een positioneringsgordel de daarbij behorende gebruiksaanwijzing volgen (P).

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie): 
B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Bij monstername op de grond gebruik maken van een quarantaine-tank (B)

Bij vaste bordestrap:
  • Bemonsteren uit de ontvangsttank (B)
  • Bemonsteren uit de auto met monstertas (I)
Bij gebruik inklapbaar hekwerk aan het loopbordes op de tankwagen:
  • Bemonsteren uit de ontvangsttank (C)
  • werken met valbeveiliging onder een valbeveiliging bevestigingspunt (I en P)